Działania programu


Projekt "How to webcast - new media use in the efficient learning processes" należy do rodzaju projektów transferu innowacji (tzw. TOI)są to projekty polegające na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują pod kątem językowym, kulturowym i prawnym sprawdzone pomysły i wdrażają je w kolejnych krajach lub sektorach.

Przedmiotem transferu mogą być rezultaty projektów pilotażowych lub tematycznych realizowanych w poprzedniej fazie Programu Leonardo da Vinci oraz innowacyjne rozwiązania nie związane z Programem, np.:

 • programy nauczania i moduły szkoleniowe;
 • narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych;
 • materiały do nauki języków obcych ukierunkowane zawodowo (podręczniki, sylabusy).

Poniżej priorytety dla programu Leonardo da Vinci dla projektów TOI (Transfer of innovation) na lata 2008-2010 :

  1. Przejrzystość i uznawanie kompetencji i kwalifikacji.

  2. Podwyższanie jakości i atrakcyjności systemów i praktyk kształcenia i doskonalenia zawodowego.

  3. Rozwój kompetencji i umiejętności nauczycieli, trenerów.

  4. Rozwój umiejętności zawodowych z uwzględnienim potrzeb rynku pracy.

  5. Rozwój umiejętności i kompetencji osób z grup ryzyka.

Więcej informacji na temat programu Leonardo Da Vinci można znaleźć na stronie www.leonardo.org.pl